AI VÀ CHATGPT

Google I/O Giới thiệu PaLM 2
Midjourney vs Stable Diffusion: Bạn nên chọn cái nào?
Beta Stable Diffusion XL sẵn sàng cho khách hàng API và người dùng DreamStudio
Một đối thủ ChatGPT mã nguồn mở vừa được ra mắt bởi Stable Diffusion team
OpenAI hiện treo thưởng cho ai tìm ra lỗi trong ChatGPT.