Bộ tiêu chuẩn ISO 19650- “Kim chỉ Nam” trong ngành xây dựng BIM

Bộ tiêu chuẩn BS EN ISO 19650 đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong hành trình BIM trên toàn thế giới.

Việc phát triển bộ tiêu chuẩn quản lý thông tin ISO 19650, một bộ tiêu chuẩn quốc tế được đưa ra tại Vương quốc Anh vào đầu năm 2019, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phương pháp quản lý thông tin hiện đại.

Sê-ri tiêu chuẩn ISO 19650 đã được tích hợp vào các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh dưới tên gọi BS EN ISO 19650. Tiêu chuẩn ISO 19650-2:2019, liên quan đến khía cạnh thiết kế và xây dựng, đặc biệt chú trọng đến các vai trò và quyền hạn của các bên trong các hợp đồng thực hiện các tiêu chuẩn thông qua việc đưa vào sử dụng Giao thức thông tin. Điều này tương thích với các tiêu chuẩn BIM trước đây về việc kết hợp các giao thức thông tin.

Về cơ bản, Giao thức thông tin cùng với Giao thức BIM liên quan đến việc quy định các quyền, vai trò và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng theo các tiêu chuẩn. Chúng có chức năng là một lịch trình quan trọng đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quản lý thông tin.

Trong lĩnh vực xây dựng, sự ra đời của tiêu chuẩn quản lý thông tin ISO 19650 đã tạo ra nhiều thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, các tài liệu quản lý thông tin hợp đồng hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu mới của tiêu chuẩn này. Do đó, chúng ta cần tài liệu hợp đồng bổ sung mới, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác, nghị định thư được thực hiện sau nhiều cuộc tham vấn và phân tích kỹ lưỡng với các luật sư đồng nghiệp và các thành viên Nhóm Công tác Hướng dẫn. Giao thức sử dụng Giao thức CIC BIM (ấn bản thứ hai) làm cơ sở để phát triển các điều khoản mới, nhằm đáp ứng các yêu cầu và quy trình mới của sê-ri BS EN ISO 19650. Việc sửa đổi các điều khoản này đã dựa trên bài học kinh nghiệm và phản hồi từ việc sử dụng các Giao thức BIM trong ngành cho đến nay. Sự quen thuộc với Giao thức CIC BIM (ấn bản thứ hai) sẽ giúp các nhà quản lý dễ dàng hiểu và áp dụng các quy trình mới này.

Sử dụng giao thức thông tin

Trong lĩnh vực kỹ sư xây dựng, Giao thức Thông tin là yếu tố không thể thiếu trong việc quản lý hợp đồng. Tương tự như Giao thức CIC BIM (phiên bản thứ hai), Giao thức Thông tin cũng cần được đưa vào hợp đồng để tài liệu có hiệu lực và đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế. Hướng dẫn về Giao thức Thông tin cung cấp một ví dụ về điều khoản kết hợp có thể được sử dụng để kết hợp Giao thức Thông tin vào một hợp đồng.

Một tính năng mới quan trọng trong Giao thức Thông tin là tất cả các thông tin, quy trình và tài liệu cụ thể về cuộc hẹn và dự án sẽ được đặt ở một nơi, đó là Thông tin chi tiết. Để giúp người dùng dễ sử dụng và khuyến khích việc hoàn thành Giao thức Thông tin, Chi tiết Thông tin được trình bày ở trang đầu của tài liệu.

Việc soạn thảo Giao thức Thông tin được thực hiện sao cho tài liệu có thể hoạt động ngay cả khi Thông tin chi tiết chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, nếu các bên để trống Thông tin chi tiết và các quy trình cũng như tài liệu quản lý thông tin chính sẽ không rõ ràng, điều này có thể dẫn đến sự không chắc chắn và ảnh hưởng đến chất lượng của dự án.

Các tính năng mới chính

Những tính năng chung mới nhất của Giao thức Thông tin bao gồm các khía cạnh sau đây:

Giao thức Thông tin được thiết kế để áp dụng ở mọi cấp độ của chuỗi cung ứng và tập trung vào hai bên chính là người được chỉ định và người bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm là bên được chỉ định bởi người bổ nhiệm và người được bổ nhiệm là bên chỉ định được ủy nhiệm. Tính linh hoạt của các điều khoản này cho phép giao thức hoạt động phù hợp với các hợp đồng và hợp đồng phụ ở mọi cấp độ. Trước khi thực hiện, phải xem xét mức độ áp dụng các quy trình trong Giao thức Thông tin ở cấp độ tương ứng với nguồn cung cấp.

Một số điều khoản trong Giao thức Thông tin quy định nghĩa vụ cho bên chỉ định (tức là người sử dụng lao động) và chỉ có hiệu lực nếu bên chỉ định là một bên trong cuộc hẹn. Tương tự, một số điều khoản không áp dụng nếu bên được chỉ định là một bên trong cuộc hẹn.

Các thuật ngữ thông dụng được sử dụng trong BS EN ISO 19650 và một số định nghĩa của BS EN ISO 19650 cũng được sử dụng trong Giao thức Thông tin. Bảng thuật ngữ về các định nghĩa này được thêm vào Giao thức Thông tin để thuận tiện cho việc tra cứu.

Giao thức Thông tin quy định rõ ràng rằng bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến quản lý thông tin theo BS EN ISO 19650 phải được thực hiện bởi các bên theo Giao thức Thông tin. Nếu không, các nghĩa vụ chung này sẽ không được xác định rõ ràng.

Các bên không có bất kỳ nghĩa vụ nào lớn hơn theo Giao thức Thông tin ngoài việc thực hiện mức độ kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết để giảm thiểu rủi ro do Giao thức Thông tin không phù hợp với các thỏa thuận bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp.

Xung đột và phối hợp

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét khi áp dụng Giao thức Thông tin vào hợp đồng là phương pháp giải quyết xung đột giữa Giao thức Thông tin và các thỏa thuận cơ bản. So với Giao thức CIC (phiên bản thứ hai), Giao thức Thông tin không chỉ định rõ ràng rằng tất cả các khía cạnh của giao thức đều được đặt ở mức ưu tiên cao hơn, mà còn cung cấp cho chúng ta tính linh hoạt cao hơn trong việc sử dụng tài liệu này. Ví dụ, trong Hướng dẫn về Giao thức Thông tin, chúng ta có thể chỉ ra liệu Giao thức Thông tin có ưu tiên hơn các thỏa thuận cơ bản hay không.

Để đạt được hiệu quả nhất định và đảm bảo tính nhất quán trong việc sử dụng Giao thức Thông tin, chúng tôi đề xuất ưu tiên áp dụng Giao thức Thông tin. Giao thức Thông tin cũng bao gồm một quy trình hữu ích để giải quyết các xung đột và thiếu sót giữa thông tin liên quan đến Dự án và các quy trình và tài liệu được bao gồm hoặc sẽ được bao gồm trong Thông tin cụ thể.

Nghĩa vụ của các bên

Trách nhiệm của các bên được nêu rõ trong điều khoản 4, tuy nhiên, để đảm bảo tính hiệu quả, cần tham khảo tài liệu BS EN ISO 19650 và cách phân bổ nhiệm vụ. Ví dụ, các nhiệm vụ trong BS EN ISO 19650:2-2019 liên quan đến kiểm tra các phương pháp và quy trình, cũng như nhiệm vụ duy trì năng lực, đã được tích hợp vào các điều khoản 4.2 và 4.4 tương ứng.

Chuẩn bị tài liệu phù hợp là một phần quan trọng của tiêu chuẩn BS EN ISO 19650 và điều này được đề cập trong các điều khoản từ 4.10 đến 4.14, khi yêu cầu các bên chuẩn bị hoặc hỗ trợ cập nhật các tài liệu này.

Để đáp ứng yêu cầu mới, các tài liệu tham khảo trong Giao thức CIC BIM đã bị thay thế bởi BS EN ISO 19650, bao gồm các yêu cầu cụ thể. Điều khoản 4.3 yêu cầu bên được chỉ định chính thiết lập và duy trì sổ đăng ký rủi ro của nhóm phân phối, trong khi điều khoản 4.12 và 4.13 quy định nghĩa vụ đối với các bên liên quan đến Kế hoạch cung cấp thông tin nhiệm vụ.

Việc chuẩn bị Giao thức mới này cũng cho phép chúng ta rút ra bài học từ kinh nghiệm sử dụng các yêu cầu và nghĩa vụ BIM của ngành. Ví dụ, điều khoản 4.6 cho thấy rằng việc tuân thủ Thông tin chi tiết có thể dẫn đến kéo dài thời gian và/hoặc chi phí bổ sung theo cuộc hẹn. Điều khoản 4.7 đặt nhiệm vụ tích cực cho các bên cung cấp thông tin và hỗ trợ đó theo yêu cầu của Thông tin chi tiết.

Bảo mật

Các điều khoản bảo mật của Giao thức trong điều 4 và 11 và đã được cập nhật để tính đến BS EN ISO 19650-5 mới xuất bản và đảm bảo tính nhất quán với các điều khoản của nó. Do đó, Giao thức sẽ vẫn hiện hành và được áp dụng sau khi BS EN ISO 19650-5 chính thức được ban hành. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của những người tham gia vào việc chuẩn bị BS EN ISO 19650-5 trong việc cung cấp hướng dẫn vô giá để đảm bảo có thể đạt được điều này. Những sửa đổi này đối với các điều khoản bảo mật trước đó bao gồm, ví dụ: các tham chiếu mới đến Kế hoạch quản lý bảo mật và xóa các tham chiếu đến Trình quản lý bảo mật tài sản được xây dựng. Tuy nhiên, người đọc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng các điều khoản bảo mật không được viết lại hoàn toàn mà chỉ được điều chỉnh khi thích hợp để phản ánh những thay đổi được giới thiệu bởi BS EN ISO 19650-5.

Giải pháp và quy trình làm việc của CDE

Nhận thức được những trách nhiệm tăng cường liên quan đến trao đổi dữ liệu điện tử theo tiêu chuẩn BS EN ISO 29650-2:2019, các điều khoản mới trong mục 5 so với Giao thức CIC BIM đã được đưa ra. Cụ thể, đó là các trách nhiệm trong mục 5.3 như thiết lập, triển khai, định cấu hình và hỗ trợ quy trình làm việc và giải pháp CDE, cũng như các trách nhiệm trong mục 5.4 liên quan đến việc lưu trữ thông tin sau khi đã được lưu trữ.

Xuất phát từ những bài học kinh nghiệm đã được rút ra, mục 5.5 đề cập đến các quy định liên quan đến môi trường CDE và cách giải quyết các vấn đề đã xảy ra trong Trường hợp Mott MacDonald [2017] EWHC 2061. Điều này được thể hiện bằng cách làm rõ thời điểm mà các bên được phép truy cập thông tin trong giải pháp CDE và quy trình làm việc.

Theo đó, các quyền truy cập phải được cung cấp trong thời gian mà bên đó chịu trách nhiệm về dịch vụ của mình theo sự chỉ định của bên đó. Tuy nhiên, cần nhận thức rằng việc duy trì hồ sơ đầy đủ về dữ liệu điện tử của một dự án trở nên quan trọng trong trường hợp phát sinh vấn đề. Chúng tôi khuyến khích các bên sử dụng Nghị định thư như một tài liệu hợp đồng để đảm bảo các điều khoản được áp dụng đúng cách trong quá trình thực hiện dự án.

Quản lý, sử dụng và chuyển giao thông tin

Trong BS EN ISO 19650, giao thức thông tin là trọng tâm, phản ánh cách sử dụng, quản lý và tổ chức thông tin. Các điều khoản từ 6 đến 9 của giao thức này liên quan đến quản lý, sử dụng và chuyển giao thông tin chi tiết hơn so với Giao thức CIC BIM.

Điều khoản 6 tập trung vào quản lý thông tin, đòi hỏi bổ nhiệm người quản lý thông tin thích hợp và yêu cầu bổ nhiệm và người được bổ nhiệm phải thực hiện các nhiệm vụ quản lý thông tin được nêu trong Thông tin cụ thể, bao gồm cả những nhiệm vụ trong khoản 6.2 và 6.3. Các bên có thể chỉ định người khác đảm nhận chức năng quản lý thông tin, nhưng bất kỳ ủy quyền nào cũng không được trốn tránh nghĩa vụ theo Thỏa thuận bổ nhiệm hoặc Giao thức.

Điều khoản 7 đòi hỏi các bên phải đồng ý về Mức độ Nhu cầu Thông tin phù hợp và quan trọng, các thước đo sẽ được nêu trong Thông tin chi tiết để xác định Mức độ Nhu cầu Thông tin phù hợp. Điều này giúp chỉ định phạm vi và mức độ chi tiết của thông tin trong Thông tin cụ thể.

Điều khoản 8.1 bao gồm các quy tắc GDPR và Bảo vệ dữ liệu liên quan đến các quy trình áp dụng giao thức. Điều khoản này được thiết lập linh hoạt để đáp ứng sự phát triển trong lĩnh vực này.

Điều khoản 8 còn lại tương tự như điều 6 của Giao thức CIC BIM, quy định các bên cấp giấy phép sử dụng vật liệu cho mục đích được phép, phản ánh trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ trong các hợp đồng xây dựng. Nghị định thư sẽ được áp dụng trong phạm vi không có các điều khoản như vậy.

Điều khoản 9 trong hợp đồng bao gồm việc chuyển giao thông tin và thiết lập nghĩa vụ đối với các bên để cung cấp thông tin theo yêu cầu của Thông tin chi tiết. Bên được chỉ định lãnh đạo cần thực hiện đánh giá rủi ro liên quan đến việc chuẩn bị quản lý thông tin và phản ánh chiến lược quản lý thông tin tài sản dài hạn. Điều này giúp ràng buộc khía cạnh thiết kế/phân phối với các yêu cầu thông tin tài sản dài hạn và phản ánh cấu trúc luồng thông tin theo ISO19650-1.

Cuối cùng, điều khoản 9.4 yêu cầu bên được chỉ định lãnh đạo hỗ trợ bên được chỉ định rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghĩa vụ. Điều này rất quan trọng để thúc đẩy các bên lưu giữ thông tin thay vì để thông tin bị mất khi các nhóm dự án giải tán và chuyển sang công việc tiếp theo. Chúng ta hy vọng rằng điều khoản này sẽ giúp các bên cố gắng giữ thông tin quý báu và học hỏi từ kinh nghiệm để cải thiện quá trình quản lý thông tin trong tương lai.

Phần kết luận

Bộ tiêu chuẩn BS EN ISO 19650 đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong hành trình BIM trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để các tiêu chuẩn mới có hiệu lực, điều cần thiết là chúng phải được phản ánh rõ ràng trong các tài liệu hợp đồng. Hơn nữa, nếu không có các điều khoản hợp đồng rõ ràng và toàn diện, các lợi ích có thể bị phản tác dụng bởi những hiểu lầm và tranh chấp không cần thiết.

Add Comment