Gói Spring Pico 4 bao gồm Peaky Blinders & 3 trò chơi khác

Gói Spring Pico 4 cung cấp bốn trò chơi VR miễn phí như Peaky Blinders: The King’s Ransom cho chủ sở hữu kính Pico 4 mới và có sẵn cho đến ngày 21 tháng 7.

Có sẵn cho tất cả các kính Pico 4 mới được mua từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023, gói mới nhất này không giảm giá cho các mẫu 128GB hoặc 256GB nhưng sẽ tự động thêm bốn trò chơi mới khi đăng nhập vào tài khoản Pico mới. Cùng với Peaky Blinders: The King’s Ransom, những người mua mới sẽ nhận được Les Mills Bodycombat, Golf 5 eClub và Wander.

Nó tiếp nối gói kỳ nghỉ Pico 4 vào tháng 12 năm ngoái, tương tự cung cấp sáu trò chơi mới nếu bạn mua tai nghe mới trước ngày 6 tháng 1. Bên cạnh Les Mills Bodycombat, đi kèm với After The Fall, Walkabout Mini Golf, Ruinsmagus, Shores of Loci và All -in-One Thể thao VR

Add Comment